ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಡುವದನ್ನು ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿಶ್ರೀ ಸಪ್ರೆ ಗುರುಗಳು.

 

Comments powered by CComment

Copyright © 2010 - www.brphighschool.org. Powered by eCreators

Contact Us

Babu Rajendra Prasad High School
Moodbidri - 574 227
Karnataka, India
Phone: 91-08258-236835